Oppsøkende audiograftjeneste i Bergensområdet

Det offentlige tilbudet til eldre med aldersrelatert hørselstap er per i dag preget av lang ventetid. For dem som samtidig mottar heldøgns pleie og omsorgstjenester er tilbudet komplisert av behovet for transport og følge.

Bergen Audio, er et bergensbasert firma som spesialiserer seg på lyd og hørsel. Autoriserte audiografer som utfører oppsøkende høreapparatservice og hørselsvurdering for beboere ved syke- og aldershjem i Bergen og omegn.

Fordeler:

 • Unngå ventetid
 • Forutsigbare besøksdager
 • Unngå å fjerne beboerne fra sitt miljø
 • Unngå transportutgifter / ressursbruk
 • Likeverdig tjeneste med det offentlige mtp faglig kompetanse og pris

Vi tilbyr:

 • Vurdering av eksisterende hørselshjelpemidler/-apparat
 • Justering av apparat i forhold til reell hørsel
 • Reparasjon av ødelagte apparat
 • Slitedeler (propper, filter, slanger, etc)
 • Hørselsvurdering av beboere hvor det mistenkes hørselstap
 • Opplæring av personell til håndtering av hørselshjelpemidler